Monday, November 5, 2012

KEPENTINGAN PENDIDIKAN ILMU FALAK


KEPENTINGAN PENDIDIKAN ILMU FALAK[1]
Ahmad Taufan bin Abdul Rashid
UniSZA

1.         Pendahuluan

Ilmu Falak menurut Kamus Dewan (Edisi 4) bermaksud ‘kajian saintifik tentang bintang, matahari, bulan dan planet yang terdapat dalam alam semesta. Menurut Kamus Pelajar (Edisi 2), Ilmu Falak adalah ilmu tentang bintang-bintang. Ia bersinonim dengan ‘ilmu bintang’,‘kaji bintang’ dan ‘Astronomi’. Kamus Dewan Edisi 4, Astronomi adalah ‘ilmu falak (pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan dan perkiraan serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang). Perkataan ‘Falak’ pula dinyatakan sebagai berasal daripada perkataan Arab, bermaksud bulatan langit, lengkung langit, cakerawala. ‘Ilmu’ juga dinyatakan sebagai berasal daripada perkataan Arab, bermaksud pengetahuan, kepandaian, kepakaran, keahlian, kemahiran, kebijakan, kebijaksanaan, kepintaran, pelajaran, pendidikan, seni, sains. Al-Quran menggunakan perkataan ‘falak’ yang ditafsirkan sebagai garis peredaran, atau sebutan kini ‘orbit’. (Tambahan: Bagaimanapun, Ilmu Falak dan Astronomi perlu didefinisi secara berbeza menurut perspektif budaya termasuk agama, apabila tidak semua aplikasi Astronomi itu boleh atau sesuai diaplikasikan dalam Ilmu Falak. Ini menjadikan istilah Ilmu Falak sebagai disiplin ilmu khusus orang Islam, manakala Astronomi lebih umum, merangkumi semua budaya/agama - penulis)

(Dengan ketentuan yang demikian), matahari tidak mudah baginya mengejar bulan, dan malam pula tidak dapat mendahului siang, kerana tiap-tiap satunya beredar terapung-apung di tempat edarannya masing-masing (Ya-sin: 40)

Merujuk kepada tidak hanya satu ayat yang menceritakan tentang mekanik alam semesta, terutamanya bulan dan matahari, serta bumi, menunjukkan peri pentingnya sistem alam semesta ini dikaji tabienya sebagai makhluk, yang akan menjurus kepada mengenali ‘khaliq’, iaitu Allah swt.

Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Kami di merata-rata tempat (dalam alam yang terbentang luas ini) dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar (Fussilat: 53)2.         Ilmu Falak Sebagai Sains
           
Sains adalah ‘ilmu yang mengkaji fakta yang dicerap dan disusun secara bersistem dan dihimpun dalam bentuk hukum umum’ (Baharudin, 1989). Umumnya sains terbahagi kepada tiga; sains tulin (tabie), sains gunaan dan sains sosial. Sains tulin adalah ilmu pengetahuan berkaitan dengan alam semesta dan berkait rapat dengan sains gunaan, iaitu ilmu yang membolehkan manusia mengeksploitasi kewujudan alam ini untuk kepentingan manusia sendiri (teknologi). Ilmu Falak, salah satu daripada cabang sains, adalah ilmu yang berkaitan dengan cakerawala seperti bulan, matahari, planet, bintang, galaksi dan sebagainya. Bermula dengan era di mana objek langit dikaitkan dengan ketuhanan dan penyembahan, yang berhubung dengan kehidupan dan untung nasib[2], bidang Ilmu Falak telah berkembang pesat apabila manusia menerusi akal dan wahyu mula mengenalpasti sistem pergerakan alam ini untuk digunakan dalam kehidupan mereka. Menurut Baharrudin (2007), saintis Islam telah menjadikan zaman mereka sebagai peralihan daripada ‘sains yang berbaur dengan tahyul dan mitos’ kepada sains yang bersifat ‘empirikal, eksperimental dan praktikal’. Menurut beliau lagi, Sains Islam menjadi ‘satu sistem yang holistik di mana satu agama dengan pelbagai kebudayaan dan tamadun bercampur’.
Skop dan definisi Ilmu Falak atau Astronomi yang telah berubah daripada “sains berkaitan objek di angkasa” (Hartmann, 1987) kepada  skop yang lebih luas meliputi bidang-bidang sains fizik, biologi, pelayaran, pemetaan, kajicuaca dan sebagainya telah menghasilkan teknologi yang mampu mengubah cara kehidupan manusia hari ini. Pengetahuan tentang sistem orbit misalnya telah menghasilkan teknologi satelit yang telah mengubah sistem perhubungan masakini.
Perkembangan Ilmu Falak kepada bidang sains yang lebih mencapah atau khusus (sub-bidang) juga telah menenggelamkan Ilmu Falak itu sendiri sehingga ramai yang tidak menyedari banyak aplikasi atau teknologi yang digunakan hari ini adalah faedah daripada kajian Ilmu Falak.

3.         Ilmu Falak Di Malaysia

            Menurut Baharrudin (2007), walaupun sejarah dunia Islam menunjukan dominasi penggunaan Astrolab (Asturlab) termasuk Eropah, tetapi di Alam Melayu, Sukuan Sinus atau lebih dikenali sebagai ‘Rubu’ Mujayyab’ lebih digunakan sebagai peralatan Matematik (Ilmu Hisab) dan Ilmu Falak, sebelum penggunaan jadual trigonometri dan logaritma. Menurut King (1986) dalam Baharrudin (2007), Al-Battani  pada kurun ke 9 Masehi telah melakukan inovasi hebat peralatan sukuan yang diwarisi daripada zaman Hellenistik dengan ciri-ciri baharu. Menurut Baharrudin (2007) lagi, nama-nama masyhur seperti Syeikh Nuruddin Ar-Raniri (Bustan al-Salatin - 17 M) Syeikh Muhammad Arsyad Al-Banjari (Sabilil Muhtadin – 1195 H)  hinggalah Syeikh Ahmad bin Abdul Latiff al-Minangkabaui (al-Jauharun Naqiyah fil A’amali Jaibiyyah – 1309 H) merupakan antara guru dan karya yang sarat dengan hitungan dan maklumat Ilmu Falak. Boleh dikatakan sebahagian besar ulama terdahulu merupakan mereka yang arif dalam Ilmu Falak, dengan tidak kurang juga yang menghasilkan manuskrip falak yang sesetengahnya pernah menjadi simpanan anak cucu tanpa diketahui kandungan sebenarnya. Buku Falak ‘Qawa’idul Miqat’ I, II dan III hasilan Almarhum Haji Abdul Rahman bin Saleh, pernah menjadi buku teks pelajar sekolah-sekolah agama di bawah Majlis Agama Islam Kelantan suatu ketika dahulu.
           
            Kini sub-bidang Ilmu Falak boleh dilihat pada subjek Sekolah Rendah atau Menengah, di bawah tema ‘Bumi dan Alam Semesta’ dan ‘Astronomi dan Penerokaan Angkasa Lepas’. Ia tidak menjadi subjek tersendiri, tetapi terkandung dalam mata pelajaran Sains (Roslizah, 2007).  Di peringkat lebih tinggi, ia menjadi sub-bidang kepada bidang Fizik, Sains atau Geodesi, di bawah topik Astrofizik, Space Science dan sebagainya. Pada sudut pekerjaan pula, kerajaan menubuhkan Agensi Angkasa Negara, Pusat Sains Negara yang turut terlibat memartabatkan Ilmu Falak. Agensi lain seperti Jabatan Mufti Negeri turut melahirkan Ahli Falak Syarie melalui penubuhan Unit Falak dan latihan-latihan yang dianjurkan mereka. Satu pihak lagi yang tidak kurang penting adalah Ahli Falak Amatur yang menjadi Ilmu Falak sebagai aktiviti bersifat ‘hobi’ yang serius. Ahli Falak Amatur juga merupakan antara pihak yang turut menjayakan usaha menjadikan Ilmu Falak sebagai sains popular.


4.         Kepentingan Pendidikan Ilmu Falak

Menyentuh aspek pendidikan, tidak dapat tidak Falsafah Pendidikan Negara (FPN) perlu menjadi dasar yang perlu dipegang, yang bermatlamat melahirkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta percaya dan patuh kepada Tuhan. Menurut Roslizah (2007), kurikulum sekolah rendah mengandungi tajuk ‘Mensyukuri keindahan malam yang diterangi sinaran bulan’ dan ‘Mengagumi alam ciptaan Tuhan’ manakala sekolah menengah (tingkatan 3) menyarankan pelajar memikirkan tentang ‘What to say on the uniqeuness, orderliness, beauty and harmony in the universe?’. Ia selaras dengan kehendak FPN ke arah melahirkan insan yang percaya dan patuh kepada Tuhan serta seimbang dan harmonis dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Melihat kepada saranan di atas, jelas menunjukkan pelajar perlu didedahkan dengan aktiviti memerhati langit malam, pergerakan objek langit, rupa bentuk dan sebagainya berdasarkan pemerhatian mata kasar atau dengan alat bantuan visual, seperti teleskop, yang tidak semua sekolah memilikinya, atau memilikinya, tetapi tiada kepakaran mengendalikannya. Inilah yang dibangkitkan oleh Roslizah (2007) berkaitan kompetensi guru dalam bidang berkaitan bila mana terdapat guru opsyen bahasa mengajar subjek sains yang hanya mengikuti kursus kurikulum Sains hanya beberapa hari, sehingga timbul masalah salah konsep, kurang faham dan sebagainya. Malah Parker & Heywood (1998), Harlen (1995) dan Summers & Mant (1995) dalam Roslizah (2007) menyatakan terdapat juga guru sains sendiri gagal memahami konsep dan fenomena alam yang sangat sukar ditafsir dan difahami.

Menelusuri sejarah, dan kurikulum pendidikan hari ini, sama ada di sekolah mahu pun di universiti, subjek ilmu falak masih menjadi sub-bidang dalam kurikulum tersebut, atas keperluan dan hubungan sub-bidang tersebut dengan bidang utama yang menjadi kurikulum pengajian berkenaan. Contohnya bidang ukur tanah (Geodesi) yang mengaplikasikan ‘Positional Astronomy’ sebagai salah satu keperluan utama. Demikian ‘Ilmu Falak Syarie’ yang juga mengaplikasikan ‘Positional Astronomy’ sebagai bidang utama pengajian tersebut.

Sub-bidang Ilmu Falak sebenarnya bergantung kepada Ilmu Falak itu sendiri. Sub-bidang hanya pelengkap kepada keperluan suatu bidang lain. Tetapi sub-bidang itu sendiri perlu berubah seperti mana berubahnya Ilmu Falak. Contoh, rumus hitungan falak tahun 1970an tidak sesuai lagi digunakan untuk tahun 2000 dan seterusnya. Ia memerlukan pembetulan baharu yang dikenakan kepada rumus terdahulu, bagi memastikan hitungan tersebut kekal pada kejituan tinggi. Perubahan ini hanya dilakukan oleh mereka yang terlibat sepenuhnya sebagai Ahli Falak. Sekiranya sub-bidang falak tadi tidak ada hubungan dengan Ilmu Falak itu sendiri sebagai sumber ilmu, juruukur tanah contohnya, akan terus menggunakan rumus yang belum dimurnikan dalam kerja-kerja mereka! Bayangkan jika ianya melibatkan satelit dan pelancaran roket, apa yang mungkin terjadi? Sistem Suria sendiri telah banyak berubah definisi dan justifikasinya, dan amat malang jika buku teks sekolah masih tidak diubah, tentunya pengalaman terbaharu dengan kandungan buku tidak selari.

Pengajian Ilmu Falak sekalipun tidak sepenuhnya, tetap perlu menjadi subjek di setiap peringkat, kerana kajian tentang alam semesta adalah kajian tentang objek yang dekat dengan manusia dalam kehidupan harian. Matahari dan bulan terbit terbenam adalah dalam pandangan harian manusia, antara cakna dengan tidak sahaja. Ironinya, ibu bapa yang riuh menyaksikan suatu fenomena ‘ganjil’ pada mereka, tidak mendengar jawapan anaknya tentang fenomena tersebut, tetapi sibuk menghubungi pihak tertentu atau rakan mereka untuk bertanya tentangnya. Bila mendapat penjelasan, ‘oh.. betullah apa anak saya cakap…’.

Kebimbangan juga mungkin boleh diutarakan jika ia kekal sebagai sub-bidang, kajian khusus terhadap ruang lingkup kajian Ilmu Falak; kajian terhadap alam semesta mungkin tidak dilakukan (atau terlalu kurang), boleh menyebabkan Malaysia akan ketinggalan dari aspek maklumat falak berbanding negara lain yang telah pergi lebih jauh. Bukan penjelajahan yang dimaksudkan, tetapi perubahan nyata pada objek di alam semesta ini yang mungkin memberi impak kepada kehidupan di Bumi amnya, dan Malaysia khususnya. Sama seperti subjek alam sekitar yang mendorong pelajar memerhati dan mengkaji flora dan fauna, hubungan dengan manusia dan seterusnya menerapkan pemikiran untuk bersama menjaga dan mengurus alam sekitar dengan baik untuk kesinambungan kehidupan akan datang.
8.         Penutup
           
Membincangkan tentang kepentingan pendidikan Ilmu Falak terutama di sekolah dan universiti, pada ketika subjek ini masih bersifat sub-bidang, tentunya memerlukan ruang kajian yang lebih meluas. Kertas ini hanyalah menyentuh beberapa aspek berkaitan Ilmu Falak dan kepentingannya secara langsung atau tidak langsung. Untuk mengharapkan ia menjadi momentum kepada kajian seterusnya mungkin terlalu besar, setidaknya mendorong anda untuk sama berfikir dan mencari langkah wajar untuk memantapkan Ilmu Falak walau di bidang mana anda sekarang. Kerana anda tidak semestinya menjadi angkasawan untuk menyumbang kepada aktiviti angkasa negara, tetapi menjadi pengarah atau pegawai, atau juruteknik di agensi berkenaan sebenarnya juga memberikan sumbangan besar.

WalLahu A’alam.

Rujukan


Baharudin Yatim, Dr. (1989). Takrif Dan Konsep-Konsep Asas Sains Moden. Sains Menurut Perspektif Islam. Kuala Lumpur: UKM

Baharrudin Zainal (2007). Beberapa Mauduk Kajian Sejarah Sains Falak. Prosiding Seminar Falak UDM 2007 Peringkat Kebangsaan

Baharrudin Zainal (2002). Astronomi Sebagai Sains Popular. Kertas Kerja Ceramah Minggu Sains & Teknologi Peringkat Negeri Terengganu

Hartmann, William K. (1987). Astronomy, The Cosmic Journey. Belmont, California: Wadsworth Publishing Co.

Roslizah A.Samad (2007). Memantapkan Pendidikan Astronomi Peringkat Sekolah. Prosiding Seminar Falak UDM 2007 Peringkat Kebangsaan


[1] Kertas ini diolah semula daripada kertas pembentangan dalam Seminar Fatwa Dan Falak Negeri Terengganu 2012 anjuran Jabatan Mufti Negeri Terengganu pada 15 Mac 2012 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1433H di Dewan Balora (Balai Orang Ramai), KETENGAH, Bandar Al-Muktafi Billah Shah, Dungun, Terengganu.
[2] Dikenali sebagai Astrologi, atau ilmu nujum perbintangan. Horoskop merupakan salah satu warisan ilmu ini.

0 comments:

Related Posts with Thumbnails